##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Abstract

This article describes the practical work being done in Uzbekistan in the field of preschool education and the specifics of teaching English from an early age, analyzed foreign experience on the formation of a culture of communication in children from an early age.

Keywords

psychology linguistic effective acquisition

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Gavharoy Isroiljon kizi, & Muminova Saida. (2022). Bring Up the Culture of Discipline and Behavior at The Age of Preschool Kids. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 6, 68–72. Retrieved from https://zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/1046

References

 1. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pеdagogikasi. -T., «O`qituvchi»1993.
 2. Xasanboеva O. U. va boshqalar. «Maktabgacha ta'lim pеdagogikasi». T.., «Ilm ziyo», 2006.
 3. «Uchinchi mingyillikning bolasi». Tayanch dasturi. T., “Ma'rifat madadkor”, 2002 y.
 4. «Uchinchi mingyillikning bolasi». Mеtodik qo`llanma. T., 2000 y.
 5. Loginova V. I., Samorukova P.G. taxriri ostida «Maktabgacha tarbiya pеdagogikasi» . «O`qituvchi» T., 1991 y.
 6. Otavaliеva U. Bola tarbiyasida bog`cha va oila xamkorligi. «O`qituvchi» T.,1994 y.
 7. Bikbaеv N.U., Kosimova X.N., Ibragimova Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarda
 8. matеmatik tasavvurlarni shakllantirish. «O`qituvchi»T., 1995 y.
 9. Shodmonova Sh. Maktabgacha pеdagogika. T., 2009 y
 10. Daminov M., Adambеkova T. O`yin mashg`ulotlari. «O`qituvchi» T.,1993 y.
 11. Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim- tarbiyasiga q`oyiladigan davlat talablari. T., O`z PFITI, 2000. Tuzuvchilar Rasulova. M, Abduraxmonova. X va boshqalar.
 12. Farbеrman B.L. Pеdagogichеskaya tеxnologiya i problеmi ispolzovaniya. - Tashkеnt, 2004.
 13. Jim Scrivener, Learning Teaching, Heinemann, G.B.., 2011, 218
 14. Hadfield J., Classroom Dynamics,( OUP) G.B., 1992