Published: Dec 7, 2022

Emotive Classification of Lexical Units of Students’ Sociolect

1-3 Davlyatova Gulchekhra Nasirovna, Akramova Nozima Muzaffarovna
0

The meaning of “concept” in Linguistics

4-5 Ruzieva Khayotkhon Bakhodir Qizi , Umirziyaev Umidjon Makhamadjonovich
0