##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Abstract

This article discusses the problems of phraseology in Modern English and Uzbek. It discusses the formation and development of phraseologisms in compared languages

Keywords

phrase classification linguistics phraseological unit

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Iskhakova Aliya Ildarovna. (2024). Formation And Development of Phraseologisms. Texas Journal of Philology, Culture and History, 28, 101–104. https://doi.org/10.62480/tjpch.2024.vol28.pp101-104

References

 1. Antrushina G.V. English Lexicology. – M. 1985.
 2. Bafoyeva M. Badiiy nutqda frazeologik sinonimlardan foydalanish. – T.: O’TA. 2003. № 2.
 3. Vinogradov V.V. Leksikologiya i leksikografiya. – M. 1977.
 4. Gizburug G.V. A Course in Modern English Lexicology. – M. 1966.
 5. Doniyorov X. Yo’ldoshev B. Adabiy til va badiiy stil. – T.: Fan. 1988.
 6. Yo’ldoshev B. Hozirgi o’zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari. Filologiya fanlari doktori dissertatsiya avtoreferati. – T. 1993. 47b.
 7. Yo’ldoshev B. O’zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti. – Samarqand. 2007.
 8. Yo’ldoshev B. Frazeologizmlarning adabiy til normasi munosabatiga doir. – T.: O’TA. 1992. 3-4 son. 37-42 b.
 9. Kunin A.V. Курс фразеологии современного английского языка. – М. 1986.
 10. Kunin A.V. Англо-русский фразелогический словарь. – М. 1967.
 11. Mamatov A. O’zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi. – T. 1997.

Most read articles by the same author(s)