##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Abstract

The article analyzes the life of the statesman and poet Hussein Boykaro, the creative collaboration of the leaders of the literary environment of Herat Jami and Navoi.

Keywords

History king poet work

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Bobonazar Murtazoev. (2021). Hussein And Navoi (1438–1506). Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 3, 136–140. Retrieved from https://zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/524

References

 1. Бобур, Заҳириддин Муҳаммад. Бобурнома. Нашрга тайёрловчи П.Шамсиев. – Тошкент: Юлдузча, 1989. – 380 б. (–Б.146–165).
 2. Бобур, Заҳириддин Муҳаммад. Девон. Нашрга тайёрловчи ва сўз боши муаллифи ф.ф.д., проф. Абдурашид Абдуғафуров. –Тошкент: “Фан” нашриёти, 1994. –144 б.
 3. Бойқаро Ҳусайн. Девон. Рисола. Нашрга тайёрловчилар: С.Ғаниева ва Ш.Абдуллаева. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1968. – 168 бет.
 4. Самарқандий, Абдураззоқ. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн. К. II / (Форс тилидан тарж., сўзбоши ва изоҳлар муаллифи Асомиддин Ўринбоев). – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. –832 б.
 5. Навоий Алишер. Асарлар. 15 томлик. Т.2. Нашрга тайёрловчи Ҳамид Сулаймон. – Тошкент: Ўзадабийнашр, 1963. – 428 бет.
 6. Навоий Алишер. Асарлар. 15 томлик. Т.3. Нашрга тайёрловчи Ҳамид Сулаймон. – Тошкент: “Тошкент” бадиий адабиёт нашриёти, 1965. – 416 бет.
 7. Навоий Алишер. Асарлар. 15 томлик. Девони Фоний. Т.5. Китоб 2. Нашрга тайёрловчи Ҳамид Сулаймон. – Тошкент. “Тошкент” бадиий адабиёт нашриёти, 1965. – 456 бет.
 8. Навоий, Алишер. МАТ. 20 томлик. 13-том. Мажолис ун-нафоис. Матнни изоҳ ва таржималар билан нашрга тайёрловчи: Суйима Ғаниева. – Тошкент: “Фан” нашриёти, 1997. –284 б. (–Б.173–210).
 9. Навоий, Алишер. МАТ. 20 томлик. 17- том. Насойим ул-муҳаббат мин шамойим ул-футувват. – Тошкент: “Фан”, 2001. – 520 б.
 10. Олим Шарафиддинов. Танланган асарлар. Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи ф.ф.к. Эрик Каримов. –Тошкент: “Фан” нашриёти, 1978.– 304 бет.
 11. Ҷомй, Абдураҳмон. Осор: Иборат аз ҳашт жилд. Жилди шашум. (Девони сонй. Воситат-ул-иқд). Ҳозиркунандаи чоп Аълохон Афсаҳзод.– Душанбе: Адиб, 1988. – 560 с.
 12. Хондамир Ғиёсиддин бинни Ҳумомиддин. Макоримул-ахлоқ. (Яхши
 13. хулқлар). Форсчадан М.Фахриддинов, П.Шамсиев таржимаси. Учинчи, қайта ишланган, тўлдирилган нашри.– Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1967. – 136 бет.
 14. Изоҳ: бахши – туркийда оқин, уйғурчада устоз, хаттот