##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Abstract

In this article, the contribution of the great Uzbek poet and thinker Boborahim Mashrab to Sufism is philosophically researched. Also, the issues of influence of representatives of Sufism philosophy on Mashrab's life and work are covered

Keywords

Sufism mysticism sharia tariqat

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Soatov Rasul. (2022). Some Comments on Research Related to the Study of Sufism. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 15, 60–63. Retrieved from https://zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/3077

References

 1. Абдуқодиров А. Тасаввуф ва Алишер Навоий ижодиёти (Ваҳдат ал-вужуд проблемаси бўйича). Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т: 1998.
 2. Александр Книш Мусульманский мистицизм. Краткая история. – М .- С -Пб., «ДИЛЯ», 2004.
 3. Александр Книш. Мусулмон тасаввуфи. Таржимон Қодирқул Рузматзода. –Т.: “Фан зиёси”, 2022.
 4. Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. –Москва: Наука, 1965.
 5. Дж.С. Тримингэм. Суфийские ордены в исламе. Перевод с английского под редакцией и с предисловием О.Ф.Акимушкина.-Москва: СОФИЯ ИД «Гелиос» 2002.
 6. Ибн ал-Джаузи. Талбис Иблис. Каир, (Б.Г.).
 7. Ибрахим Байсуни. Нашъат ат-тасаввуф ал-ислами. Каир, 1969.
 8. Имом Абу Ҳомид Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Ғаззолий. Иҳёу улумид-дин (Дин илмларини жонлантириш).-Т.: “Мовароуннаҳр”, 2003.
 9. Комилов Н. Тасаввуф. Биринчи китоб. –Тошкент: Ёзувчи, 1996. Комилов Н. Тавҳид асрори. Иккинчи китоб. –Тошкент: Ўзбекистон, 1999.
 10. Қуръони карим маъноларинниг таржимаси. Таржимон ва изоҳлар муаллифи Абдулазиз Мансур. –Т.: Тошкент ислом университети, 2001.
 11. Маматов А.А. Тасаввуф таълимотининг тарихий-фалсафий моҳияти. Фалсафа фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Т.: 2018.
 12. Наврўзова Гулчеҳра Нигматовна. Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. Докт. дисс. автореферати. Тошкент, 2002.
 13. Петрушевский И.П. Ислам в иране VII-XV веках. –Ленинград. Издательство Ленинградского университета, 1966.
 14. Рузматзода Қодирқул Рузмат ўғли. “Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг XVII-XVIII асрлар Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни” мавзусидаги фалсафа фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертацияси. 2020.
 15. Сафарова Н. Фундаментализм, экстремизм ва терроризмга қарши ғоявий курашда тасаввуф таълимотини ва ирфоний қарашларнинг аҳамияти. Фалс. фан. док.дисс. автореферати. Т.: 2004.
 16. Степанянц М.Т. Философские аспеты суфизма. –М: 1987.
 17. Ҳаққулов И.Ч. Ўзбек тасаввуф шеъриятининг шаклланиши ва тараққиёти (ғоявийлик, издошлик, образлар олами). Филолог.фан. доктори диссетация автореферати. –Тошкент, 1995.
 18. Шодиев Р. Суфизм в духовной жизни народов Средней Азии (IX-XIII вв.). автореферат дисс. докт. филос. наук. –Т.: 1993.