##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Abstract

In this article stressed about the concepts of state, governance and leadership and their content, their role in the coordination, organization, control, regulation, preservation and development of the social environment

Keywords

State government leader republic

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Yuldashev Avazbek. (2022). Historical and theoretical foundations of public administration and leadership. Texas Journal of Philology, Culture and History, 12, 40–42. Retrieved from https://zienjournals.com/index.php/tjpch/article/view/2746

References

 1. https://ru.m.wikipedia.org.
 2. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: “А.Қодирий номидаги Халқ мероси”, 1993.
 3. Амир Темур Кўрагон. Темур тузуклари. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2014.
 4. Ахмедов X. Ислом Каримов асарларида рахбар кадрлар тайёрлашнинг ижтимоий-сиёсий масалалари. Сиёсий фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2008.
 5. Боймуродов Н. Раҳбар психологияси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2007.
 6. Қуранбоев Қ. Давлат бошкарув кадрлари тизими: шаклланиш ва ривожланиш муаммолари (Сиёсий-ижтимоий жиҳатлари). Сиёсий фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2008.
 7. Одилқориев Х. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Тошкент: Адолат, 2018.
 8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. III жилд. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006.
 9. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2004.
 10. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. – Тошкент: Адолат, 2009.
 11. Эшов Б. Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2012.