##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Abstract

maqolada ironiya, uning ifodalanish usullari, ironiyaning turlari haqida ma’lumot keltirilgan bo’lib, Erkin A’zamning “Kechirasiz, o’rtoq muallim” asari tahlilga tortilgan. Maqolada asarda uchraydigan ironiyalarga alohida to’xtalib, ular ironiyaning qaysi turi ekanligi, ironiyani yuzaga chiqarishda qaysi usullardan foydalanilganligi alohida e’tirof etilgan. “Kechirasiz, o’rtoq muallim” asarida uchraydigan ironiyalar, asosan, leksema yoki frazemalar orqali ifodalangan. Ironik mazmun ifodalashning ko’proq piching, kesatiq, mazax, kulgi, shama kabi vositalarini uchratishimiz mumkin. Ironiya turlaridan gradual ironiya qo’llanilganiga guvoh bo’ldik. Maqolada yuqorida aytilgan barcha fikrlarga namunalar keltirilgan. Josus, matematik, faylasuf, ermak, otamlashmoq va yana boshqa bir qator leksemalar yordamida ironik mazmun ifodalashning qaysi usullari yuzaga chiqqanligi haqida fikr-mulohazalar bayon etilgan

Keywords

mazax josus matematik piching

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Tursunova Sojidaxon Axmadjon qizi. (2022). Erkin A’zamning “Kechirasiz, o’rtoq muallim” asarida ironik mazmun ifodalash usullari tahlili. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 4, 92–97. Retrieved from https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/662

References

  1. O'zbek tilining izohli lug'ati. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. 2-tom. 2006.
  2. O'zbek tilining izohli lug'ati. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. 3-tom. 2006.
  3. O'zbek tilining izohli lug'ati. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. 4-tom. 2006.
  4. O'zbek tilining izohli lug'ati. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. 5-tom. 2006.
  5. Erkin A’zam. Ertak bilan xayrlashuv. Toshkent: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2007