##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Abstract

The article describes the ways and stages of developing students' creative abilities in the educational process.

Keywords

Problem situation professionalism special ability creativity thinking

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Ulukhanov Ibrokhim Tokhtakhojaevich, Khusainova Gozal Abdurasulovna, & Ubaydullaev Solijon Kadyrovich. (2022). Pedagogical technologies in the formation of creative competence in the educational process. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 4, 13–19. Retrieved from https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/581

References

  1. .Давлатов К., Воробьев А.И., Каримов И. Меҳнат ва касб таълими назарияси ҳамда усуликаси. – Т.: Ўқитувчи, 1992. – 320 б.
  2. .Иноятов У.И., Муслимов Н.А., ва бошқ. Педагогика: 1000 та саволга 1000 та жавоб. – Т.: “Илм-Зиё” нашриёти, 2012 й.12 б.т.
  3. .Иноятов У.И., Муслимов Н.А., ва бошқ. Педагогика (нопедгогик олий таълим муассасалари учун). – Т.: ТДПУ, 2013 й. 15,25 б.т.
  4. .Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технология ва пед маҳорат. Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2003 – 176 б.
  5. .Ашурова С.Ю. Профессиональная компетентность как объект оценки// Молодой ученый. – 2012. - № 4. – С. 414-417.
  6. .Алимов Н.Н. Касб-ҳунар коллежи ўқувчиларини техник ижодкорлик фаолиятига тайёрлаш усуликаси (умумкасбий фанларни ўқитиш мисолида). Пед.фан. номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.– Т.: 2009.–233 б.

Most read articles by the same author(s)