[1]
Egamberdiyev Xolbek Qurbonovich and Ochilova Ozoda Toshquvvatovna, “Institutional Framework: Strategic approach for Poverty reduction and Economic Growth”, ZJSSH, vol. 30, pp. 29–32, Mar. 2024.