(1)
Egamberdiyev Xolbek Qurbonovich; Ochilova Ozoda Toshquvvatovna. Institutional Framework: Strategic Approach for Poverty Reduction and Economic Growth. ZJSSH 2024, 30, 29-32.