(1)
Khakimov Ziyoviddin Zainutdinovich; Rakhmanov Alisher Khudaiberdievich; Kurbanniyozova Yulduzhon Allaberganovna. Autoprotective Activity of Glyzimed. ZJSSH 2023, 18, 27-31.