(1)
Y.Soliyev; Kh.Meliyev. The Problem of Proper Nouns in the Translation Works of Cho’lpon, M.Shaykhzoda and J.Kamol. ZJSSH 2023, 18, 23-26.