(1)
Karimova Gulshod Mamatkadyrovna. The Role of Cholpon in Raising Uzbek Spirituality. ZJSSH 2022, 15, 18-21.