(1)
Eshbo‘tayeva Shohsida Toshnazarovna. Historical and Ethymological Analysis of the Music Term "Kuy". ZJSSH 2022, 8, 139-142.