(1)
Ergashev Ulugbek Yusufjanovich; Abdusalomov Bekzod Alisher ogli; Zokhirov Adhamjon Rafiqovich; Ernazarov Khojimurod Irsalievich; Minavarxujaev Ravshanxuja Rahmatxuja ogli. Assessment of the Process of Epithelialization After Complex Treatment of Diabetic Foot Syndrome. Texa. Jour. of Medi. Scie. 2023, 16, 19-23.