[1]
Ergashev Ulugbek Yusufjanovich, Abdusalomov Bekzod Alisher ogli, Zokhirov Adhamjon Rafiqovich, Ernazarov Khojimurod Irsalievich and Minavarxujaev Ravshanxuja Rahmatxuja ogli 2023. Assessment of the Process of Epithelialization After Complex Treatment of Diabetic Foot Syndrome. Texas Journal of Medical Science. 16, (Jan. 2023), 19–23. DOI:https://doi.org/10.62480/tjms.2023.vol16.pp19-23.