##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Abstract

In this article,development of physical education and sports, pedagogical concept of competence, special social skills,Pedagogical component, to determine the theoretical basis of the formation of the pedagogical competence of the future physical education teachersuch issues are disclosed.

Keywords

Physical education pedagogical competence cognitive discipline

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Gilijova Arzigul Mametmiratovna. (2022). Specific Characteristics of Forming the Pedagogical Competence of the Teacher of Physical Education in the Higher Education System. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 14, 19–22. Retrieved from https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/2664

References

  1. Borisova N.V. Pedagogicheskie osobennosti sozdaniya i nnedreniya sistemy activnykh metodov obucheniya v institute povysheniya qualificatsii: Autoref. dis. kand.ped.nauk. M., 1987. - 23 p.;
  2. Resheten HH, Prokhorova M.V., Fomin Yu.A. Business games and preparation of specialists in physical culture and sport: Methodological developers. M.: GTsOLIFK, 1983- 37 p.;
  3. Prokhorova T.N. Teoriya i praktika formirovaniya tvorcheskoy lichnosti uchashchegosya v sisteme zhudojestvenno-esteticheskogo obrazovania: dissertation doktor pedagogicheskih nauk : 13.00.01. - Moscow, 2003.-301 p.;
  4. Sidorov AA, Prokhorova M.V. Sinyukhin B.D. Pedagogy: Uchebnik dlya studentsov, aspirantov, prepodavateley i trenerov po discipline "Physical culture". M.: Terra sport, 2000.-272 p.