##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Abstract

This article analyzes the types of pedagogical skills necessary for educators who are directly involved in the moral correction and education of convicts in penal institutions. Also, the specific features of the operation of penal institutions and the pedagogical requirements imposed on the employee of the penal institution based on these characteristics are highlighted.

Keywords

pedagogic worker of a penal institution expressive abilities level of knowledge internal culture

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Khotamov Shukrat Nasirovich. (2022). The Educational Staff of the Penitentiary in the Moral Correction and Education of Convicted Persons Types of Pedagogical Skills. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 12, 28–31. Retrieved from https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/2347

References

 1. Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Official publication, T.:Adolat, 2015. Chapter 1, article 7, -B.5.
 2. Voloshin D.V. Vzglyady Boris Samoylovich Utevsky na sovershenstvovanie podgotovki penitentsiarnogo personala (1930-e gody)//Aktualnye problemy Rossiyskogo prava 2016.№12.(73) December. -S. 213-217.
 3. Gagarin Yu.V. Formirovanie gotovnosti sotrudnikov ispravitelnqx uchrejdeniy k vospitatelnoy rabote s osujdennymi (na primere nachalnikov otryadov) // Kazansky pedagogichesky journal, 2010, No. 1-S. 140-146.
 4. Zautorova E.V. Penitentiary pedagogy. Course lecture.- In Vologda: VIPE FSIN Rossii, 2012. -P.61.
 5. Karpenko L.A. Psychology. Slovar. - M.: Politizdat, 1990. - P.389.
 6. Makhmudov R.M. Penitentiary psychology and pedagogy. Textbook, T. HTI. 2018. -B. 139.
 7. Misyurev A.S. Misyurev A.S. Pooshchrenie kak metod pedagogicheskogo vzaimodeystviya v koloniyax-poseleniyax// Penitentsiarnaya pedagogika. 2012 .-S. 105.
 8. Misyurev A.S. Pooshchrenie kak metod pedagogicheskogo vzaimodeystviya v koloniyax-poseleniyax// Penitentsiarnaya pedagogika. 2012 .-S. 103.
 9. Misyurev A.S. Pooshchrenie kak metod pedagogicheskogo vzaimodeystviya v koloniyax-poseleniyax// Penitentsiarnaya pedagogika. 2012 .-S. 112.
 10. Sirliev B.N. Psychology of penitentiary institutions. Study guide,.-T.: MIA Academy of the Republic of Uzbekistan, 2010. -B.12.
 11. Sirliev B.N. Psychology of penitentiary institutions. Study guide. -T.: Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2010. -B.12.
 12. Stolyarenko L.D. Pedagogical psychology. Rostav na-Dopu, Izd-vo Phoenix, 2009 -240p.
 13. Stolyarenko L.D. Pedagogical psychology. Rostov-on-Don 2006. -S.240.
 14. Tyugaeva N.A. , Kotlyar V.N. Samo vospitanie kursantov i slushateley vuzov FSIN Rossii – Ryazan: Academy FSIN Rossii, 2010.-108 p.
 15. Chirikov A.G. Preparation of mental and executive systems to ensure personal safety (psychologo-pedagogical composition). Abstract.diss.kan.ped nauk: (13.00.08). 2004. -25s.